0000

بازدید تخصصی از مراکز مرتبط با تولید و فرآوری پسته در اروپا (مرداد 99)

جدول برنامه ریزی بازدید جدید از مراکز تولید و فرآوری پسته

Pistachio2

 

بارگیری پیوست‌ها:

همکاران ما