0000

بازدید تخصصی از شرکت ها و مراکز فعال در زمینه گلخانه اروپا (تیر99)

برنامه بازدید تخصصی از شرکت ها و مراکز فعال در زمینه گلخانه در کشورهای   

آلمان، بلژیک و هلند در  تیرماه سال 1399

Greenhouse20

همکاران ما