0000

واحد پشتیبانی

واحد پشتیبانی
مدیریت واحد پشتیبانی
ساناز وثوق
مدیر واحد و مدیر امور تحقیقات بازار
کارشناسی ارشد
+98- (0)21 26291438 104
زهرا امیرمجاهدی
کارشناس انتقال تکنولوژی
کارشناسی
+98- (0)21 26291438 107
حسین اصغری کمند
کارپرداز
کارشناسی
+98- (0)21 26291438 124
ShortUrl: http://linkk.ir/ehM66  

همکاران ما