0000

واحد پشتیبانی

واحد پشتیبانی
مدیریت واحد پشتیبانی
ساناز وثوق
مدیر واحد و مدیر امور تحقیقات بازار
کارشناسی ارشد
+98- (0)21 79984000 135
ویدا حجازیان
کارشناس انتقال تکنولوژی
کارشناسی
+98- (0)21 79984000 110
بهاره خسروی
کارشناس انتقال تکنولوژی
کارشناسی
+98- (0)21 79984000 111
رسول عابدی
کارپرداز
کارشناسی
+98- (0)21 79984000 124
ShortUrl: http://linkk.ir/ehM66  

همکاران ما