0000

واحد بین الملل

واحد بین الملل
واحد بین الملل
ساناز وثوق
مدیر واحد و مدیر امور تحقیقات بازار
کارشناسی ارشد
+98- (0)21 26291438 104
نسیم سلیمانی
مدیر عملیات دستیاری بین الملل
کارشناسی ارشد
+98- (0)21 26291438 102
ShortUrl: http://linkk.ir/UPz2T  

همکاران ما