0000

واحد بین الملل

واحد بین الملل
واحد بین الملل
ساناز وثوق
مدیر واحد و مدیر امور تحقیقات بازار
کارشناسی ارشد
+98- (0)21 79984000 135
شایان حسین زاد
مدیر عملیات دستیاری بین الملل
کارشناسی
+98- (0)21 79984000 111
لیدا مجدی
مدیر تحقیق و توسعه بین الملل
کارشناسی
+98- (0)21 79984000 137
مهرداد حامدی نژاد
معاون بازاریابی بین الملل
دکتری تخصصی
+98- (0)21 79984000 113
ShortUrl: http://linkk.ir/UPz2T  

همکاران ما