0000

هیئت مدیره

هیئت مدیره
سید مرتضی سادات
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
دکترای تخصصی
+98- (0)21 26291438 107
سید محمود سادات
نایب رئیس هیات مدیره
کارشناسی
+98- (0)21 26291438 114
سید مصطفی سادات
عضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد
+98- (0)21 26291438 111
ShortUrl: http://linkk.ir/YaUS8  

همکاران ما