0000

همکاری های بین المللی

پژواک مفتخر به عقد تفاهم نامه های همکاری با شرکت ها و مراکز تخصصی در عرصه بین المللی و عضویت در انجمن های جهانی است و بی شک بدون روابط و همکاری های صمیمانه با مراکز تخصصی و همتایان بین المللی شرکت کنندگان در بازدیدهای تخصصی پژواک، کسب موفقیت در این حوزه برای پژواک حاصل نمی شد.

 


حوزه کشاورزی


حوزه صنعت

ShortUrl: http://linkk.ir/XAJ52  

همکاران ما