0000

واحد فروش و بازاریابی

واحد فروش و بازاریابی
مدیریت واحد فروش و بازاریابی
شاهین خلیلیان
مدیر واحد و مدیر امور پژوهش و بومی سازی
کارشناسی ارشد
+98- (0)21 79984000 101
حسن محامدیان فرد
کارشناس امور انتقال تکنولوژی
کارشناسی ارشد
+98- (0)21 79984000 132 
مرتضی آقاعلیخانی
کارشناس فروش و بازاریابی
کارشناسی
+98- (0)21 79984000 124 
محمد عابدی
کارشناس تجاری سازی پژوهش های کاربردی
کارشناسی ارشد
+98- (0)21 79984000 118 
امین پیران
کارشناس فروش و بازاریابی
کارشناسی
+98- (0)21 79984000 116 
سید محمدمهدی هاشمی
کارشناس فروش و بازاریابی
کارشناسی
+98- (0)21 79984000 128 
فاطمه احمد خان بیگی
کارشناس فروش و بازاریابی
کارشناسی
+98- (0)21 79984000 119 
ShortUrl: http://linkk.ir/DPdHZ  

همکاران ما