0000

واحد فروش و بازاریابی

واحد فروش و بازاریابی
مدیریت واحد فروش و بازاریابی
شاهین خلیلیان
مدیر واحد و مدیر امور پژوهش و بومی سازی
کارشناسی ارشد
+98- (0)21 26291438 222
محسن پورخدری
کارشناس ارزیابی و عملکرد
کارشناسی ارشد
+98- (0)21 26291438 122
محمد عابدی
کارشناس تجاری‌سازی پژوهش‌های کاربردی
کارشناسی ارشد
+98- (0)21 26291438 118
ساناز جهان بخش
کارشناس فروش و بازاریابی
کارشناسی ارشد
+98- (0)21 26291438 117
حسن محامدیان فرد
کارشناس امور انتقال تکنولوژی
کارشناسی ارشد
+98- (0)21 26291438 119
محمد جواد ابوالفتحی
کارشناس فروش و بازاریابی
کارشناسی
+98- (0)21 26291438 116
آرمیتا کاظمی
کارشناس فروش و بازاریابی
کارشناسی
+98- (0)21 26291438 121
 
ShortUrl: http://linkk.ir/DPdHZ  

همکاران ما