0000

واحد فروش و بازاریابی

واحد فروش و بازاریابی
مدیریت واحد فروش و بازاریابی
شاهین خلیلیان
مدیر واحد و مدیر امور پژوهش و بومی سازی
کارشناسی ارشد
+98- (0)21 26291438 222
حسن محامدیان فرد
کارشناس امور انتقال تکنولوژی
کارشناسی ارشد
+98- (0)21 26291438 122 
محمد عابدی
کارشناس تجاری‌سازی پژوهش‌های کاربردی
کارشناسی ارشد
+98- (0)21 26291438 117 
مرتضی آقاعلیخانی
کارشناس فروش و بازاریابی
کارشناسی
+98- (0)21 26291438 114 
امیررضا بزاغانی
کارشناس فروش و بازاریابی
کارشناسی
+98- (0)21 26291438 116 
امین پیران
کارشناس فروش و بازاریابی
کارشناسی
+98- (0)21 26291438 116 
ShortUrl: http://linkk.ir/DPdHZ  

همکاران ما