0000
شرکت پژواک از معدود برگزارکنندگان دوره های علمی و بازدیدهای تخصصی ایران است و خدمات آن گستره وسیعی را در بر می‎گیرد. جهت تحقق هرچه بهتر این امر مجموعه پژواک در دو دپارتمان تخصصی کشاورزی و صنایع فعالیت می‏کنند. از میان عوامل استقبال افراد و متخصصان از بازدیدهای فنی-تخصصی و سایر خدمات شرکت پژواک می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

کشاورزی

صنایع

خدمات

بازدید های تخصصی

ShortUrl: http://linkk.ir/MnaOx  

همکاران ما