0000

بازدید گلخانه

 

بازدید جدید از شرکت ها و مراکز فعال در زمینه گلخانه
در کشورهای آلمان، بلژیک و هلند
تیرماه 1399
ثبت نام از هم اکنون

Greenhouse20


ShortUrl: http://linkk.ir/ZTDWb  

بازدید از مرغداری ها

برنامه بازدید جدید از شرکت ها و مراکز مرتبط با مرغداری
در کشورهای هلند،بلژیک و آلمان
شهریورماه 1399
ثبت نام از هم اکنون

Aviculture

ShortUrl: http://linkk.ir/ZTDWb  

بازدید بنادر

بازدید جدید از بنادر بزرگ کشورهای بلژیک، هلند، و آلمان
بهمن ماه امسال
در حال ثبت نام

Port

ShortUrl: http://linkk.ir/ZTDWb  

بازدید پسته

بازدید جدید از شرکت ها و مراکز مرتبط با تولید و فرآوری پسته
در کشورهای اسپانیا و بلژیک
مرداد ماه سال 1399
ثبت نام از هم اکنون

Pistachio

ShortUrl: http://linkk.ir/ZTDWb  

همکاران ما